Klauzula informacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2022

..........................................................................

Imię i nazwisko ucznia

                Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego
syna/córki wraz z imieniem, nazwiskiem, klasą w materiałach informacyjnych oraz reklamowych przygotowywanych i podejmowanych przez Szkołę w celu budowania pozytywnego wizerunku Szkoły w przestrzeni publicznej i w mediach:

 • na stronie internetowej Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych pod adresem
  zse-e.edu.pl
 • na fanpagu Szkoły na Facebooku pod adresem: facebook.com/pg/zseeradomsko;
 • na kanale YouTube pod adresem: youtube.com/channel/UCLKllyRIPJJ58nePs1-AOg;
 • w gazecie: „Elektrowstrząs” wydawanej w szkole;
 • w antyramach, kronikach, na plakatach, ulotkach, bilbordach, banerach reklamach (telewizyjnych, prasowych, radiowych), itp. produkowanych przez i na zlecenie Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
 • na stronie internetowej oraz fanpagu Powiatu Radomszczańskiego.

Ze względu na charakter materiałów promocyjno-informacyjnych zgoda jest nieograniczona w czasie. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i na potrzeby funkcjonowania Szkoły.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne

*- nieodpowiednie skreślić

 

………………………………………………………..

                                                                                                                                                                    Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia

                KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku z siedzibą: 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 12
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Ewelina Garwolska, kontakt daneosobowe@zse-e.edu.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu budowania pozytywnego wizerunku zespołu szkół w przestrzeni publicznej i w mediach.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów, gwarantujących wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO, prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące ze szkołą.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, za wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość z przysługujących praw.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawa wniesienia do organy nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Plik Doc >> TUTUAJ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSE-E w Radomsku
Data utworzenia:2022-09-18
Data publikacji:2022-09-18
Osoba sporządzająca dokument:Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Bielecki
Liczba odwiedzin:2245

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-09-18 12:24:36Marcin BieleckipoprawkaKlauzula informacyjna
2022-09-18 12:24:36Marcin BieleckipoprawkaKlauzula informacyjna
2022-09-18 11:48:21Marcin Bieleckinowa stronaKlauzula informacyjna